REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI MONITOR AUKCJI

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Monitor Aukcji;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Dostawca – serwis internetowy dostępny pod www.monitoraukcji.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – usługa prezentowana w Serwisie Internetowym www.monitoraukcji.pl;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MobiGame, NIP 899-219-88-18, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.monitoraukcji.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod adresem www.monitoraukcj.pl , prowadzony jest przez MobiGame, NIP 899-219-88-18.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach usługi Monitor Aukcji;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień dotyczących aplikacji Monitor Aukcji;

c) zasady składania reklamacji dotyczących funkcjonowania aplikacji w środowisku Windows oraz Android

2.5. Korzystanie z serwisu internetowego i oferowanych przez niego aplikacji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Wersja stacjonarna, system Windows od wersji XP

b) Wersja mobilna, system Android od wersji 7

2.6. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji na urządzeniach zmodyfikowanych, posiadających zmienione oprogramowanie wewnętrzne w stosunku do wersji oryginalnej

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dostawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.monitoraukcji.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dostępny jest także z poziomu aplikacji działającej pod systemem Windows oraz aplikacji mobilnej (Android)

2.10. Informacje o Aplikacjach podane na stronach internetowych Serwisu Monitor Aukcji, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Usługi Monitor Aukcji

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Usługi Monitor Aukcji jest rejestracja konta użytkownika.

3.2. Rejestracja następuje poprzez:

a) uiszczenie opłaty dotyczącej abonamentu za usługę Monitor Aukcji poprzez przelew na wskazane konto  udostępniane na jednej ze stron Sklepu.

b) uiszczenie opłaty za pomocą płatności PayPal

c) uiszczenie opłaty za pomocą płatności PayU

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Dostawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Usługi Monitor Aukcji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MobiGame za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub  godzące w dobre imię Dostawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Usługi, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dostawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) użytkowania aplikacji Monitor Aukcji przy użyciu zarejestrowanego w systemie konta dostępowego

b) nieudostępniania konta osobom trzecim w celu użytkowania konta jednocześnie na więcej niż jednym stanowisku w systemie Windows

c) w ramach abonamentu dozwolone jest użytkowanie jednocześnie wraz z aplikacją działająca w systemie Windows także programu na systemach mobilnych. Wszelkie ustawienia związane z kontem są wtedy współdzielone pomiędzy urządzenia

d) korzystania z wszelkich treści oferowanych w ramach usługi Monitor Aukcjii jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

e) korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi  zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.monitoraukcji.pl, dokonać wyboru opcji zakuou programu Monitor Aukcji (wersja i czas abonamentu), następnie należy dokonać opłaty abonamentowej za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Dostawcę konto bankowe lub poprzez przelew za pomocą usługi PayPal lub PayU

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka w podserwisie udostępnianym przez PayU lub PayPal.

4.3. W przypadku zakupu poprzez bezpośredni przelew bankowy dostęp do usługi dokonywane jest po przesłaniu potwierdzenia na adres kontakt@monitoraukcji.pl lub po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Dostawcy

4.4. Dokonanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MobiGame Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Monitor Aukcji, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W treści wiadomości mailowej zawarty jest  login dostępowy i hasło

4.6. Login jak i hasło może zostać zmienione przez Dostawcę po uprzednim zgłoszeniu na adres kontakt@monitoraukcji.pl

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Usługi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

5.3. Termin realizacji aktywacji Usługi wynosi do 1 dnia roboczego licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.monitoraukcji.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin dostępny jest także w aplikacji działającej pod systemem Windows jak i na urządzeniach mobilnych (Android)

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usługi następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego w serwisie Monitor Aukcji

b) płatnością w systemie PayU lub PayPal

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres MobiGame podany w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie takie może być także przesłane w formie skanu dokumentu w formacie PDF na adres mailowy kontakt@monitoraukcji.pl

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie danych dostępowych do Usługi za pośrednictwem poczty mailowej.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku złamania niniejszego regulaminu w punkcie 3.7

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot opłaty abonamentowej powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.5. Zwrot opłaty abonamentowej skutkuje wyłączeniem dostępu do Usługi Monitor Aukcji w trybie natychmiastowym

VIII. Przedmiot usługi

8.1. Przedmiotem usługi jest dostarczenie aplikacji Monitor Aukcji działającej na zasadzie czytnika treści RSS ogólnodostępnych w sieci internetowej

8.2. Kanały mogą być definiowane przez użytkownika za pomocą adresu URL lub poprzez kreator dostępny w aplikacji

8.3. Treści kanałów udostępniane są za pomocą aplikacji działającej w systemie Windows lub na urządzeniach mobilnych (Android)

8.4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry techniczne udostępniania treści w serwisach internetowych, a w szczególności za problemy techniczne, opóźnienia w udostępnianiu zawartości, zmiany uniemożliwiające udostępnianie danych

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Usługi Monitor Aukcji.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@monitoraukcji lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w serwisie www.monitoraukcji.pl

9.4. W reklamacji Klient powinien podać login dostępowy, swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Usługi.

9.5. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 3 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych jest MobiGame posiadająca NIP 899-219-88-18

10.2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

10.3. Dane osobowe są przetwarzane w systemie Usługi Monitor Aukcji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań z umów zawartych za pośrednictwem strony www.monitoraukcji.pl. Administrator przetwarza dane zawarte w formularzach rejestracyjnych i zakupowych obejmujące: imię i nazwisko (jeśli zostaną podane) oraz adres e-mail.

10.4. Składając zamówienie na dostęp do Usługi Monitor Aukcji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych podanych w formularzach w bazie danych serwisu Monitor Aukcji oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy świadczenia usług drogą elektronicznych. Podanie powyższych danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie Konta Użytkownika i zrealizowanie zamówienia.

10.5. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dostawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Regulamin został stworzony na podstawie bezpłatnych wzorów dostępnych w sieci internetowej, w szczególności na podstawie materiałów dostępnych na stronie https://www.mykotty.pl/Regulamin-Wzor-do-samodzielnej-zmiany-cterms-pol-17.html